-ईश्वर थोकर

तिनिबिमा च्युइसे ङ्हि दिङङ्हाच्छा ह्वाइखा ब्रिखेन रक्तिम लामासे फोनरि फुर ताङसि सुङमुबा, ‘कोन ! ङाला गिक्छा ङ्हान्बा ग्योइला ह्वाइखापोप बोक्टो मोजाला ठोङ्सेङ गेताङ चुनोन लारि बोँदिरि ताबाइगेन मुला । ओजा गेताङरि ह्राङए नोन दोकातोला ह्या वा कोन ? ङाइ ह्राङला ग्याम च्यासि टिला ।’

आस्याङ रक्तिमसे ओराङबिसि टिबा दुइरि ङादा ताङबा खाजि । फुरफुर ताङबा खाजि । ताङसि ङाला सेम तोरतोर मुरि छ्याजी । ओतेबान दुइरि ङाइ आस्याङदा सागिरिन पाङजि, ‘ताला आस्याङ ! ङा दोकाला ।’

च्याना च्यानान आस्याङ रक्तिमला ह्वाइखापोप बोक्टो मोजाला ठोङसेङ गेताङला रेए नोन स्हाङ दोकाजि । च्याना च्यानान । जामाकुनुते ङा थे गेताङरि राप्आम्याङबा दो म्राङजि, ङाला गेसे लामा । राप्नोन आम्याङजि ङा, आस्याङला ओजा गेताङरि । राप्पा सेम मुसाइ, राप्आम्याङजि ।

ङादा आज्याना ङ्हाम्जि ।

ङादा खाइमा आस्याङ रक्तिमला ह्वाइखापोप बोक्टो मोजा याङला, खाइमा डोला तासि टिमुबा । थेनोन दुइरि खालाङ खालाङग्यामसे आस्याङ तान ह्रुप ताम्याङजि । ङाला आस्याङ तान ह्रुप ताम्याङजि । नाम्सारि दोबा दुइरि ह्रुप ताम्याङजि । थाआयाङना ह्रुप ताम्याङजि । आस्याङदा ह्रुप ताम्याङजि । आस्याङसे ब्ले म्राङबाला पायान झोलान्हाङग्यामसे बोक्टो मोजा तेबान ङादा सुङजि, ‘चु बोक्टो मोजा गि कोनदा ।’

फुर ताङसि आस्याङपाट्टि फ्लिक दोसि ङाइ पाङजि, ‘ताङबा खाजि, आस्याङ ङादा । आस्याङला बोक्टो मोजा आस्याङ लान याग्यामसे याङसि । ताङबा खाजि । फुरफुर ताङबा खाजि, आस्याङ । ल्हानान ल्हानान ताङबा खाजि, आस्याङ ।’

आस्याङ रक्तिमदा चुराङलासि ह्रुप ताबाबिमा ङ्हाच्छा ङाइ आस्याङसेन ब्रिबा डायरिदा दोक्छेबिमा ङ्हाच्छा ह्रुप ताम्याङमुबा । जामा ङा जाजान मुबा । आथाङबा । लोपखाङला जाजा कक्षारि डोबा दुइला लोप्डा मुबा । गि ङ्हि छ्योइला छिक थिखाम्बा लोप्डा मुबा । थेराङबा दुइरिन म्राङबा आस्याङ रक्तिमला ओजा डायरिरि आस्याङसे ब्रिबा स्हेकादेम दात्ते म्लेसि जिन्मुला । थे डायरिरि स्हेङबा गोर्गि स्केचदाचा ङाइ तिलाइ लासि म्लेखाम्बा आरे, तिनिदोनान । थे डायरिरि गोर्गि स्केच स्हेङमुबा । डटपेनला म्लाङ छोनसे स्हेङमुबा । थे स्केचरि आस्याङ रक्तिम स्हेङमुबा । आस्याङ रक्तिमसे ह्राङ नोन जेलन्हाङरि टिबा ह्राङलान स्केच स्हेङमुबा । थे स्केच डायरिला ङ्हाच्छाला पानारि कादे ज्याना सोसि टिमुबा ।

थे डायरि ज्यागोन रुङबा मुबा । बाक रुङबा । डटपेनला म्लाङ छोनसे छोमुबा, थे डायरिदा । दात्ते ङाइ म्हान्मुलाकि थे डायरिरि आस्याङ रक्तिमसे जामा दुइला ह्राङला तिङमा ह्युल्साला लि छिकला बाङसे उन्बा बाङ लामुला । बिनोन तोमा, थे छिक छिकरि आस्याङ रक्तिमसे जाजाबा दिङरिन जेलन्हाङरि टिबा दुइरि ह्राङसे नाबा पुलिसकादेला यातना ताइ नोन स्युमुला । थेचे आहिन्ना, थे डायरिरि ह्राङसे याङबा यातनाला प्रतिकारला छिकए नोन स्युमुला । दात्ते थे डायरि आस्याङ रक्तिमतेन छ्याम मुलाकि आरे ? ङादा था आरे । ङाइ आस्याङ रक्तिमदा ङ्योइबाइ आरे ।

ङ्योइ म्याङबाइ आरे ।

आस्याङ रक्तिमदा ङाम्तेसे ङोसेबा दुइहेन्देन ङा ङ्हि ग्योइकाइला थुमरि छ्याम नोन मुला । गिसेमगिसे ब्रिबा ह्वाइखा गिसेमगिदा जुबा बाङए लामुला । दुइ दुइरि ह्रुपए तामुला । आस्याङसे ह्राङला बोक्टो मोजा छ्योइला ग्लागिरि ब्रिबा टिम, ‘ल्हुइरि ल्हानान खान थेन ग्युरु ब्राबा दुइरि खाज्युबाइ ग्लारि ब्लाप्जि ताला । खाज्युबाइ ग्लारि लानिदिनि फेते फेजि ताला । खाज्युबाइ ग्लारि सुइसुइ ब्राजि ताला । खाज्युबाइ ग्लारि खालाइसे स्हेद थिजि ताला । खाज्युबाइ ग्लारि फो न्हाइसि न्हाइसि नेजि ताला । खाज्युबाइ ग्लारि मिख्लि फ्यासि फ्यासि क्राजि ताला । म्हुनरि डोइ खाबा दिनिला डोइ थेन दिनिरि तिङ थुर्बा स्याटदा नाजि ताला । खाइमा सोत पुइबा नामेह्राङ लासि सामु तिङरि फ्याङसि ब्राजि ताला ओम खाइमाचा जेलला म्लाङ डेङला छे ज्यासि टिजि ताला । खाइमा सेम्जोतेन प्रे चेकाइरि कोल्सि टिजि ताला, खाइमाचा सेम्जोतेन होक फेतोबा दुइदा डान्सि क्रासि ब्राजि ताला । चुराङबान चुराङबान दुइ थेन रेकादेला बोक्टो ह्वाइखा ब्रिबा बाङ लाबान ह्राङसे नाबा स्हेकादेदा छिकरि स्युबा बाङ लाबा ताङरि खाबा स्हेकादे तिप्लिङ दोसि खाबा टिम । थेनोन स्हेकादेदा तिनि ह्राङनिला ओन्छाङ चु बोक्टो मोजा मिनला जाजाबा ह्वाइखाला पोप बासि खामुला ।’

बोक्टो मोजान्हाङरि आस्याङ रक्तिमसे ल्हुइरि नाबा म्लाङ दोपला तामचे आरे । थेरि तोक जेबा ल्हुइला ह्यालाइए नोन मुला । आस्याङला बोक्टो मोजा डोबा ताङरि ङा खाइमा मिख्लि सोत पुइसि याकारगिन क्राजि, बिसाम खाइमाचा जामादुइरि आस्याङसे म्राङबा म्हाङदा ल्हुइला ओन्छाङरि बाबारि खाज्युबाइ स्हु स्हेर नातोसाइ नाबा ग्रान चाबा म्राङसि ङाला सुङरि ताङबाइ खाजि । आस्याङला बोक्टो मोजान्हाङला ह्वाइखाकादे डोना डोनान ङा थाआयाङना तिखुरिन क्राजि÷तिखुरि नेजि । ल्हुइ बिबा मिख्लिचे आहिन, ताङबाइ हिन्ना । आस्याङला बोक्टो मोजासे चु बिला ।

आस्याङ रक्तिम जामा बोदिरि टिमुबा । ङाचा खोपोङरि टिमुबा । जामादुइरि ङा आस्याङदा ह्रुप ताबारि बोदिरि छेपछेप दोसिन टिमुबा । थे दुइरिन हिन्ना ङाइ आस्याङला बोक्टो मोजाबिमा स्ह्यान ह्वाइखाकादे नोन मि च्युप्सि डोम्याङबा । जामादुइरिन ङाइ थायाङजिकि आस्याङला बोक्टो मोजा छ्योइलिच्छा ‘समर्पण’ मिनला छ्योइ छिबा ताङरि मुला । आदेङदेङ लासि ङाइ आस्याङला ‘समर्पण’ ह्वाइखापोपला छ्योइदा डोम्याङजि । ङादा आस्याङला ओजा छ्योइ आस्याङलान ङ्हाच्छा छिबा छ्योइ बोक्टो मोजा तेबान ज्याबा छोर्जि । ङाइ आस्याङदा जामाकुनुन बिजि, ‘आस्याङला चु छ्योइ ङाह्राङबा डोखेनकादेसे योनासेन डोम्याङतोला ।’

ङाइ ओराङबिसि टिबा दुइरि आस्याङ रक्तिमसे ङादा चुते बिजि, ‘ताला कोन ! ङाइ योनासेन चु छ्योइदा छिबा बाङ लाला । ह्राङनिला ओन्छाङ बाबा बाङ लाला ।’

ङाइ ब्रिखेन ज्योज्यो मोहन दुवालदा थेचे थेमुबा । ह्रुपचा ताआम्याङमुबा । मोहन ज्योज्योला तिलाइ छ्योइकादे डोसि जिन्मुबा । थेचे आहिन्ना, मोहन ज्योज्योन डिक्खेन मुबा ‘जनमत’ लालातिरेम स्योस्यो ताइ नोन ङाम्तेसे डोसि खामुबा । ङाला ओराङबा तिङमा ब्रिखेन÷तिङमा डिक्खेन ज्योज्यो मोहन दुवालदा तिरेकुनु आदेङदेङ लासि ह्रुप ताम्याङजि । थेराङलासि ह्रुप ताना लाबारि बाङ दोन्बाचा ङाला ह्वाइखा ब्रिखेन आस्याङ रक्तिम नोन मुबा । आस्याङ रक्तिमलान बाङसे ङाइ ओजा ब्रिखेनदा ह्रुप ताम्याङमुबा ।

ह्रुप तासि ज्यागोन गाइना ल्हेङमो लाजि । तामलाम तामरि आस्याङ रक्तिमसे मोहन दुवाल ज्योज्योपाट्टि फ्लिक दोसि सुङजि, ‘ङाला कोन हिन्ना चु । ङाला ह्वाइखा ब्रिखेन कोन । मिनचा इश्वर थोकर । खाइमा खाइमाहेन्दे ह्राङदा ह्रुप ताबा सेम लामुबा । ङाइ तिनि बासि खाबा हिन्ना ।’

ब्रिखेन मोहन दुवाल ज्योज्योदा ह्रुप ताबारि ङानि मोहन ज्योज्योलान दिमरि दोमुबा । थेरि दोसि मोहन ज्योज्योदा दोक्छेबिमा ङ्हाच्छा ह्रुप ताम्याङसि ङादा ताङबा खाजि । फुरफुर ताङबा खाजि । ताङसि ङाला सेम तोरतोर मुरि जाजि । थेनोन दुइरि ज्यागोन गाइना ग्योइकाइला थुमरि ल्हेङमो लाजि ।

फुरफुर ताङसि लाजि ।

फोम्रेन्ना ल्हेङमो लासि ब्रिखेन मोहन दुवालग्यामसे आस्याङ रक्तिम थेन ङा फेजि । होक फेजि । फेलाबा दुइरि मोहन ज्योज्योसे जनमत प्रकाशनग्यामसे छिबा तिलाइ छ्योइ थेन तिलाइ जनमत लालातिरेम स्योस्योला बोकादे आस्याङ ङाङ्हि तान दोन्जि । आस्याङ ङाङ्हिसेन फुरफुर ताङसि ताजि । फेलाबा दुइरि ब्रिखेन ज्योज्यो मोहन दुवालसे ङादा सुङजि, ‘इश्वर ! एदा ह्रुप ताम्याङसि ङादा ताङबा खाजि । एह्राङबान ह्वाइखा ब्रिखेनकादेदा ह्रुप ताम्याङमा ङाला सेम ताङमुला । फुरफुर ताङमुला । गोर्गि ताम, योनासेन एला गिक्छा ह्वाइखापोपला छ्योइए नोन डोम्याङबा सेम लामुला ।’

ब्रिखेन मोहन दुवाल ज्योज्योसे ओराङबिसि टिबा दुइरि ङादा ताङबा खाजि । फुरफुर ताङबा खाजि । ताङसि ताङसि ङाइ ज्योज्योला ओजा मोलामदा कुरि किन्जि । सेमरि खेन्जि ।
■■

Comments

comments

SHARE