सेर साेम
फोसी फोङ्के कोतार कोओ
बसीम् आमसे लजीम् ह्रोओ ।
साब्राला स्होजीम् फोङके कोओ

फोसी कोतार स्हाङ्मोला
तामाङ ह्रिमठिम लजिमु
चु ठिम दावा दङ्पोला ।

स्यार गाङ गिला सिङ म्हैसी
फोसी न्हाङिर बप ग्वाइसी
थापसोम जुःसी मेफुइसी
आइराग तेःबा सेर सोम्ला
लदाइ लुदाइ फुल्तोला ।

अथुङ बिसी तिलासे
या थिङरि युसि म्य्हाङ्तोजी ।
ह्याङ्से तेःबा सेर सोमला
ग्ले ठिमसे तेःबारि पिन्तोजी ।
ह्याङ्से स्हाेबारि याङ्ताेजी ।

थाेङ्से साङ्बा स्य नरि ।
स्हाेतला सक्सेन ग्ल ग्लरि
म्य्हाङ्सम दाेखाउ नम्सारि ।

-ह्ङेमा थाङपाल 

Comments

comments

SHARE