ह्वाइखा
-धर्मचन्द्र योञ्जन तामाङ

ल्होछार खाबा मूला,
भोक्टो ढान्छाङदा च्युर्बान्,
तिला लाउ ङा !
ङाला झ्याबा-ढान्बादा,
थे,
एलान् लागिरी झोर्सी चिबान् मूला।

झ्याबा-ढान्बा मूला एदा!
एला लागिरी ल्हुअी
घोर-गी व्योन-छामेला म्हाङ दोगाअी
कल-कल लाबा,
घोर-गी साङ्बा-स्योङ दोगाअी!

एदा-जेख्खेन आहिन,
झ्याबा-ढान्बा थे मिं-कादेदाअी!
थे धारेम्
खाचिबाअी स्यान् दृश्यकादे च्यासी
सेम-छुला।
एला सेमङेम्बा छ्या-पाखुरादा,
थे धारेम मसल्स दोसी
खाचिबाअी स्यान् छुब्साङदा
छ्याप चुङ्ला।

थे सुङफीकादेदाअी मूला झ्याबा-ढान्बा!
जहाँ ङाअी छिपा माया,
धारेम फ्याझिन्बाह्राङ म्हान्जी।
जसरी ङादा,
ङाला हर-म्हाङ
क्युर्लिङनोन्
भ्यान्चिबा-ह्राङ म्हान्जी।

ङा कोन्ज्योसोम आहिन
बुम-बुम जोल्वा लाखाम्ला,
तर तिल्दा मुग्याम्
सेमसे म्हान्छाअी,
एदा म्लेबा जोल्वा
खाअीमाअी ता-आखाम्नी।
ङाअी ह्राङदान् चोट पिन्छी च्याजी,
तर खाचिबाअी चोटसे
ङाला तिङन्हाङ्री एला कु-दा
थुर आखाम्नी ।

एदा झ्याबा-ढान्बा फुल्मा,
चुदे ल्होलो म्राङला ङा
ल्होछारसे थुर्दासी,
स्यानदाम्,
चुसे झन् व्योन दोना लाला
तिङरी पिङिपिङ पुबो भुनालाला
तर,
ङादा भिसाम् आथुर्नान्
खेप्पादिङरी हुइसी पिन्ला
दावा ग्याल्छेनला केवादा
दुङालनोन् दुङालसे ग्रे-पिन्ला !
दुङालनोन् दुङालसे ग्रे-पिन्ला !

शब्दार्थहरु:-
भोक्टो : पुरानो, ढान्छाङ : सम्झना, झोर्सी : साँचेर, व्योन-छामेला म्हाङ : वैँसालु सपना, छुब्साङ : खुशियाली, छिपा : छापेको, क्युर्लिङनोन् : चारैतिर, जोल्वा : गल्ती,

SHARE