-गजल
एला कुरि क्लाङ्सि अामा लाइनु दाेके म्हन्बा ।
सेम्ला तम पाङ्सि अामा लइनु दाेके म्हान्बा ।

गदे च्याजि मुरि सार सेम ग्लारि टिअखम्जि 
एला चेकै म्राङ्सि अामा लइनु दाेके म्हान्बा ।

लनिला टक लाजि एला ङाेन्साङ ह्युलरि
सेमनाे फुर ताङ्सि अामा लइनु दाेके म्हान्बा ।

म्हरला फाेले पिन्अखम्साइ सेमला नम्ताे पिन्ना
चु सेमनाेन दाङ्सि अामा लइनु दाेके म्हान्बा ।

SHARE